UPRAWNIENIA NADANE PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO UDT - dnia 1 stycznia 2019 roku weszła w życia nowelizacja Ustawy o Dozorze Technicznym, co zmieniła względem uprawnień?

Ważna zmian w nowelizacji Ustawy o Dozorze Technicznym jest wprowadzenie czasowych uprawnień do obsługi i konserwacji. Do tej pory świadectwa kwalifikacyjne do obsługi maszyn UTB wystawiano bezterminowo. Zmiana zakłada wprowadzenie ograniczonego terminu ważności uprawnień, który będzie wynosił  od 5 do 10 lat. Po tym okresie uprawnienia będą mogły być przedłużone nieodpłatnie - jak to zrobić? należy imiennie złożyć wniosek o  przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz oświadczyć, że w okresie ostatnich 5 lat przepracował przynajmniej 3 lata obsługując dane urządzenie. 

Kiedy złożyć pisemny wniosek o przedłużenie uprawnień?

  • co najmniej 3 miesiące przed datą końca ważności uprawnień

W innym przypadku uprawnienia wygasną, i aby uzyskać je na nowo po raz kolejny trzeba będzie przystąpić do egzaminu przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

  • nowelizacja dotyczy wszystkich uprawnień, które zostały wydane jako bezterminowe,  zasadniczo, w większości będą to uprawnienia wydane przed 01.06.2019 r. Okres ważności tych uprawnień (które były wystawione jako bezterminowe) wynosi 5 lat i jest liczony od dnia wejścia w życie nowej ustawy tj. od 01.01.2019 roku.

Przykład: jeśli pracownik zdał egzamin UDT i zdobył uprawnienia do obsługi podestów ruchomych w dniu 31.05.2019 r. (i wcześniej), na jego uprawnieniach nie ma daty ważności, to zachowują one ważność jedynie do 01.01.2024 r.