UPRAWNIENIA NADANE PRZEZ ZAKŁAD PRACY i LUB OŚRODEK SZKOLENIOWY - ZAŚWIADCZENIA IMIENNE - tracą swoją ważność:

Imienne zezwolenia, zaświadczenia należy wymieć na uprawniania Urzędu dozoru Technicznego UDT w określonym terminie, który uzależniony jest od daty otrzymania zezwolenia: reguluje to Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.12. 2017 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Aktualizacja terminów: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Terminy ważności zaświadczeń imiennych i ich wymiana: wydanych przez zakład pracy | ośrodek szkoleniowy 

  • do dnia 31.12.2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia  31 grudnia 2023 r (wcześniej było do 31.12.2019 r)

  • do dnia 31.12.2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia  31 grudnia 2026 r (wcześniej było do 31.12.2020 r)

  • od dnia 01.01.2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia  31 grudnia 2027 r (wcześniej było do 31.12.2021 r)

od dnia 01 styczeń 2027 r wszyscy operatorzy powinni posiadać właściwe uprawnienia, zdobyte według nowych wytycznych.