Kursy SEP

Kursy szkolenia elektryczne, energetyczne, gazowe potocznie nazywane SEP

Każdy elektryk powinien ukończyć kurs, by posiadać aktualne uprawnienia w zakresie eksploatacja, pomiary, dozór. Istnieją trzy rodzaje kursów , które dzieli się na szkolenia elektryczne, energetyczne oraz gazowe. Mają one oznaczenia G1, G2 oraz G3. Uprawnienia ważne 5 lat i należy je odnawiać.

Podziały uprawnień

 • E – Eksploatacja Instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych
 • D – Dozór Instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych
 • P – Pomiary
 • Komisja kwalifikacyjna:  Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów Rzeczypospolitej potocznie nazywana SEP

Kursy sepowskie na uprawnienia elektryczne G1 - eksploatacja i dozór

Realizujemy kursy elektryczne G1, które pozwalają zdobyć uprawnienia w pełnym zakresie, w tym uprawnienia do 1 kv oraz powyżej 1kv.

Szkolenia elektryczne obejmują wiadomości z zakresu:

 • budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • ochrony przeciwporażeniowej,
 • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych

Kurs ma na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „e” i dozoru – „d” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Uzyskane po jego ukończeniu uprawnienia umożliwiają pracę z takimi urządzeniami jak: sieci trakcyjne, oświetlenie miejskie, urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy oraz zespoły prądotwórcze.

Dla kogo jest kurs? Dla firm, pracowników robót elektrycznych i elektroenergetycznych, który na co dzień zajmuje się eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Kursy sepowskie na uprawnienia energetyczne (cieplne) G2 - eksploatacja, dozór

Realizujemy kursy na uprawnienia energetyczne G2, które obejmują zakres eksploatacji lub dozoru urządzeń energetycznych. Szkolenia energetyczne G2 mają na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „e” i dozoru – „d” urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Kurs energetyczny (G2) obejmuje wiedzę z zakresu:

 • wiadomości z zakresu: budowy i eksploatacji urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • prawa energetycznego,
 • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych

Dla kogo jest kurs?  pracowników: palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy.

Kursy sepowskie na uprawnienia gazowe G3 - eksploatacja, dozór

Realizujemy kursy na uprawnienia gazowe G3 z zakresu eksploatacji lub dozoru urządzeń, sieci gazowych. 

Szkolenia gazowe G3 obejmują wiedzę z zakresu: 

 • wiadomości z zakresu: budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe, generatory gazu
 • aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń i sieci gazowych

Dla kogo jest kurs?  pracowników: palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy.

Ważne informacje dla klienta

Zmiany dotyczące kandydatów z dnia 01.07.2022 r - potwierdzenie posiadanych kwalifikacji:

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 01.07.2022 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392), w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa informujemy, iż do wniosku o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy wymaganej w tym zakresie:

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

Wymagana wiedza może być również potwierdzona poniższymi dokumentami:

 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci 

Dane firmowe

Adres rejestrowy
ul. E. Orzeszkowej 28/8 | 59-300 Lubin

Adres korespondencyjny
ul. Atramentowa 5 | 55 – 040 Bielany Wrocławskie (budynek Blackpoint)

NIP: 6921964977
REGON: 388538747
Konto bankowe dla płatnika PLN: Alior Bank S.A. PL 95 2490 0005 0000 4530 1846 3001

Wpis do ewidencji firm szkoleniowych numer: 2.02/00171/2021
Formularz kontaktowy