SZKOLENIA BHP - wstępne i okresowe forma stacjonarna lub e - learning

Kodeks pracy określa wymagania względem szkoleń dla pracowników i pracodawców, a dokładnie z § 2 art. 237.3: ,,pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie”. Dodatkowo rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 rw sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określa:

 • zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • zakres szkolenia

 • wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia

 • sposób dokumentowania szkolenia

 • przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia

Szkolenia BHP wstępne dla pracowników nowo zatrudnionych lub osób odbywających praktykę zawodową: 

 • instruktaż ogólny – powinien trwać minimum 3 godziny

Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracownika z: podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy oraz regulaminie pracy, zasadami BHP obowiązującymi w zakładzie pracy, ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, zasadami występowania na wypadek pożaru, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 • instruktaż stanowiskowy – czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy, rodzaju wykonywanej pracy oraz zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. Instruktaż stanowiskowy nie może być krótszy niż 8 godzin lekcyjnych, a dla pracowników administracyjno-biurowych nie krótszy niż 2 godziny.

Celem instruktażu jest zapoznanie się pracowników z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym występującym na danym stanowisku pracy oraz z tym jak bezpiecznie powinna być wykonywana praca.

Kolejne szkolenie wstępne należy przeprowadzić do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia: pracodawcy i osoby kierujące pracownikami powinny do 6 miesięcy przejść szkolenie okresowe BHP, pozostałe stanowiska do 12 miesięcy.

Szkolenia BHP okresowe dla pracowników w trakcie trwania zatrudnienia i ma na celu zapoznać pracowników z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy BHP. Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860)

Zakres szkoleń i ich częstotliwość aktualizowania:

 • szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych

  • raz na 3 lata, jeżeli nie istnieje ryzyko wystąpienia znacznych zagrożeń, i minimum 1 raz na rok w sytuacji, gdy takie zagrożenia występują np. operator podestu ruchomego (ilość godzin 8)

 • szkolenia dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

  • przynajmniej raz na 6 lat (ilość godzin 8)

 • szkolenia dla pracowników inżynieryjno-technicznych

  • przynajmniej raz na 5 lat (ilość godzin 16)

 • szkolenia dla pracodawców i osób kierującymi pracownikami

  • przynajmniej raz na 5 lat (ilość godzin 16)

Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy

Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP

Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Zlecenie wykonania pracy pracownikowi bez odpowiednich kwalifikacji jest niezgodne z prawem, a w przypadku wypadku przy pracy może skutkować odpowiedzialnością karną dla pracodawcy lub osoby kierującej pracownikami. Przykładem wymaganych kwalifikacji jest posiadanie uprawnień do obsługi wózków widłowych, suwnic wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego, przy wykonywaniu prac elektrycznych w zakresie eksploatacji i dozoru uprawnienia wydawane na przykład przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, a w przypadku operatora koparki lub montażysty rusztowań uprawnienia wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Skalnictwa.

Jak widać katalog uprawnień jest bardzo szeroki. Pamiętaj zrób w swoim zakładzie wykaz stanowisk do których wymagane są dodatkowe kwalifikacje.

Dane firmowe

Adres rejestrowy
ul. E. Orzeszkowej 28/8 | 59-300 Lubin

Adres korespondencyjny
ul. Atramentowa 5 | 55 – 040 Bielany Wrocławskie (budynek Blackpoint)

NIP: 6921964977
REGON: 388538747
Konto bankowe dla płatnika PLN: Alior Bank S.A. PL 95 2490 0005 0000 4530 1846 3001

Wpis do ewidencji firm szkoleniowych numer: 2.02/00171/2021
Formularz kontaktowy