Specjalistki - kursy operatorów, kursy konserwatorów UDT | Szkolenia SEP

Przedłużanie zaświadczeń kwalifikacyjnych | Wniosek przedłużenie zaświadczeń

Zgodnie z Art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. 2018, poz. 2518) wszystkie zaświadczania wydane przez UDT przed dniem 01.06.2019 r. oraz wydane na podstawie wniosków złożonych przed tym dniem (nie posiadające na dokumencie daty ważności) tracą ważność w dniu 01.01.2024 r. Zaświadczenia wydane po 01.06.2019 r. mają określony termin ważności zgodnie z rozporządzeniem i również podlegają procesowi przedłużenia ważności.

Jak przedłużyć uprawnienia w UDT aby nie straciły ważności?

należy złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnień; forma papierowa lub za pomocą panelu e-Udt online
  • forma papierowa; uzupełniasz wniosek i wysyłasz do najbliższego UDT pocztą zwykła lub można złożyć osobiście
  • forma panel e-UDT: załóż konto, złóż wniosek i potwierdź złożenie za pomocą podpisu w profilu zaufanym
wniosek składasz imiennie, nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu okresu ważności uprawnień (art. 23 ust. 2c pkt 1 ustawy), co oznacza to, że ostateczny termin złożenia wniosku to wrzesień 2023 r (dotyczy uprawnień wydanych zarówno przez UDT | TDT | WDT)
w zależności posiadanych uprawnień i rodzaju urządzenia, zostaną one przedłużone na okres kolejnych 5 lub 10 lat,  pamiętaj na każde z uprawnień należy złożyć odrębny wniosek

Ile kosztuje przedłużenie uprawnień?
terminowo złożony imienny wniosek upoważnia do bezpłatnego przedłużenia zaświadczenia kwalifikacyjnego:

zapis ustawy o Dozorze Technicznym art. 23 ust. 2a: Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego osób, o których mowa w art. 22 wymogi wobec osób odpowiedzialnych za wytwarzanie, naprawę, modernizację i kontrolę urządzeń technicznych ust. 3, jest bezpłatne i następuje na wniosek

Ile ważne będą przedłużone uprawnienia i jaka będzie kategoryzacja?
jeżeli posiadasz zaświadczenie kwalifikacyjne, które w nazwie ma kategorię uprawnień np. 2 WJO, 2S, 2Ż, 1 P, 1 WJO lub podział 1P tylko wolnobieżne | 1 WJO z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem - przykład legitymacji poniżej (tzw. stare nazewnictwo) 
  • przy przedłużeniu uprawnień zyskasz pełną kategoryzacje zgodnie z Rozporządzeniem i od stycznia 2024 r będziesz operatorem np. podesty ruchome przejezdne; wolnobieżne, samojezdne, przewoźne (czyli nie ma już nazw 1P i podziału na pojedyncze urządzenia

Uprawnienia | Zaświadczenia imienne nadane przez zakład pracy i/lub ośrodek szkoleniowy tracą swoją ważność:

Imienne zezwolenia, zaświadczenia należy wymieć na uprawniania Urzędu dozoru Technicznego UDT w określonym terminie, który uzależniony jest od daty otrzymania zezwolenia: reguluje to Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.12. 2017 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Aktualizacja terminów: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym 

Terminy ważności zaświadczeń imiennych i ich wymiana: wydanych przez zakład pracy | ośrodek szkoleniowy

  • do dnia 31.12.2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia  31 grudnia 2023 r (wcześniej było do 31.12.2019 r)
  • do dnia 31.12.2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia  31 grudnia 2026 r (wcześniej było do 31.12.2020 r)
  • od dnia 01.01.2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia  31 grudnia 2027 r (wcześniej było do 31.12.2021 r)

od dnia 01 styczeń 2027 r wszyscy operatorzy powinni posiadać właściwe uprawnienia, zdobyte według nowych wytycznych.

Uprawnienia nadane przez Urząd dozoru technicznego UDT - nowelizacja ustawy 01 styczeń 2019 rok

Ważna zmian ( dnia 1 styczeń 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o dozorze technicznym, co zmieniła względem uprawnień ) w nowelizacji Ustawy o Dozorze Technicznym jest wprowadzenie czasowych uprawnień do obsługi i konserwacji. Do tej pory świadectwa kwalifikacyjne do obsługi maszyn UTB wystawiano bezterminowo. Zmiana zakłada wprowadzenie ograniczonego terminu ważności uprawnień, który będzie wynosił  od 5 do 10 lat. Po tym okresie uprawnienia będą mogły być przedłużone nieodpłatnie - jak to zrobić? należy imiennie złożyć wniosek o  przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz oświadczyć, że w okresie ostatnich 5 lat przepracował przynajmniej 3 lata obsługując dane urządzenie.

Kiedy złożyć pisemny wniosek o przedłużenie uprawnień?

  • co najmniej 3 miesiące przed datą końca ważności uprawnień, składamy wniosek imiennie

W innym przypadku uprawnienia wygasną, i aby uzyskać je na nowo po raz kolejny trzeba będzie przystąpić do egzaminu przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

  • nowelizacja dotyczy wszystkich uprawnień, które zostały wydane jako bezterminowe,  zasadniczo, w większości będą to uprawnienia wydane przed 01.06.2019 r. Okres ważności tych uprawnień (które były wystawione jako bezterminowe) wynosi 5 lat i jest liczony od dnia wejścia w życie nowej ustawy tj. od 01.01.2019 roku.

Przykład: jeśli pracownik zdał egzamin UDT i zdobył uprawnienia do obsługi podestów ruchomych w dniu 31.05.2019 r. (i wcześniej), na jego uprawnieniach nie ma daty ważności, to zachowują one ważność jedynie do 01.01.2024 r.