Konserwator żurawi samojezdnych

Współczesny rynek pracy wymaga ciągłego rozwoju. Lepsze kwalifikacje oznaczają lepsze pieniądze i szerszy wybór stanowisk. Kurs z zakresu konserwacji żurawi samojezdnych pozwala poszerzyć swoje kompetencje specjalistom, którzy posiadają już dość duży zakres kwalifikacji. Po odbyciu szkolenia i pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją kwalifikacyjna UDT będą oni mogli nadzorować lub przeprowadzać proces konserwacji tego typu urządzeń.

Konserwator żurawi samojezdnych, kurs jest dedykowany dla osób, które posiadają już określone kwalifikacje z obszaru naprawy i serwisu urządzeń i maszyn. Potwierdzeniem takich kwalifikacji może być m. in.:

 • świadectwo robotnika,
 • świadectwo czeladnicze,
 • kwalifikacja mistrza w zawodzie

Osoba, która chce przystąpić do kursu z zakresu konserwacji żurawi samojezdnych i zdobyć uprawnienia UDT, musi przedłożyć jeden z wymienionych wyżej dokumentów. Oprócz tego muszą zostać spełnione dwa inne warunki:

 • Ukończony 18 rok życia.
 • Brak przeciwwskazań medycznych, potwierdzony badaniem lekarskim.

Każdy kandydat, który spełnia wymienione warunki, może przystąpić do kursu i egzaminu certyfikującego przed komisją, powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Jakie zagadnienia obejmuje kurs na konserwatora żurawi samojezdnych? 

Zakres tematyczny kursu jest dość szeroki. Odwołuje się on do wiedzy już zdobytej w toku nauki i pozyskanej poprzez doświadczenie. Do najważniejszych zagadnień zarówno kursu, jak i późniejszego egzaminu należą: 

 • informacje ogólne, dotyczące dozoru technicznego,
 • instrukcje i dokumentacja techniczna żurawi samojezdnych,
 • normy prawne, które mają zastosowanie w przypadku żurawi,
 • warunki dozoru technicznego,
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy podczas konserwacji,
 • ogólne wiadomości o żurawiach samojezdnych, rodzaje żurawi, zabezpieczenia żurawi, parametry pracy
 • obowiązki, uprawnienia konserwatorów,
 • szczegółowy plan konserwacji maszyn, eksploatacja

Egzamin przed komisją kwalifikacyjna Urzędu Dozoru technicznego: 

Egzamin certyfikujący składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Pierwsza z nich opiera się na teście, podczas którego kandydat musi uzyskać określony przez komisję wynik – jest to test z 15 losowych pytań gdzie na 11 należy odpowiedzieć pozytywnie.  Po tej części komisja w toku egzaminu uzupełnia w toku rozmowy i praktyki wiedzę kursanta z zakresu wyżej wymienionych zagadnień. 

Czas trwania kursu UDT dla konserwatora żurawi samojezdnych: 

Dokładny czas trwania kursu uwarunkowany jest przez wiele czynników miedzy innymi doświadczenia jak i ilości kursantów. Przyjmuje się jednak, że minimalnym czasem, który umożliwia kandydatowi na przyswojenie niezbędnej wiedzy i zdobycie umiejętności, są 2 dni dlatego tak ważny jest wymóg od kursanta w postaci doświadczenia. Przy tym trzeba zaznaczyć, że kategoria uprawnień obejmuje wyłącznie żurawie samojezdne. 

Żurawie samojezdne – przeznaczenie i konserwacja 

Żurawie samojezdne należą do kategorii urządzeń transportu bliskiego. Umożliwiają one na pionowe przenoszenie ładunków o dużym ciężarze. Z tego względu ich użytkowanie wiąże się z dużym ryzykiem i znacznymi szkodami w przypadku awarii. Dlatego też muszą być użytkowane i nadzorowane zgodnie z instrukcją oraz wymogami UDT.

Jednym z tych wymogów jest regularny, okresowy przegląd konserwacyjny żurawia. Tego zaś może dokonać jedynie specjalista, który posiada odpowiednie uprawnienia – czyli certyfikat UDT z zakresu konserwacji żurawi samojezdnych. Przyjmuje się, że przeglądu powinno się dokonywać jak najczęściej, w odstępach maksymalnie 30 dni między poszczególnymi przeglądami. 

Kursy ze Specjalistkami w zakresie konserwacji prowadzimy w całej Polsce, maksymalna grupa to 5 osób. Podczas szkoleń analizujemy tematy serwisowe, bezpiecznej konserwacji oraz odpowiedzialność uprawnionego konserwatora. Program szkolenia zgodnie z wytycznymi UDT. Konserwator powinien legitymować się odpowiednimi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi uprawniającymi do konserwacji żurawi samojezdnych. 

Kursy konserwatorów UTB ze Specjalistkami